STT BIỂU MẪU - VĂN BẢN
1 Luật số: 74/2014/QH13 - Luật Giáo dục nghề nghiệp
2 Nghị định 79/2015/NĐ-CP- Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
3 Nghị định 143/2016/NĐ-CP - Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
4 Quyết định 1325/BGDĐT-KHTC - Cách xác định số sinh viên, học sinh quy đổi trên 1 giảng viên, giáo viên quy đổi
5 Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT - Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam
6 Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH - Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
7 Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH -Quy định tiêu chuẩn chức danh viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
8 Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH - Ban hành danh mục ngành nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp trình độ cao đẳng
9 Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH - Quy định quy chế tuyển sinh xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp cao đẳng
10 Thông tư 06/2017/TT-BLĐTBXH - Quy định tuyển dụng sử dụng bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
11 Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT - Quy định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp cao đẳng ngành đào tạo giáo viên
12 Thông tư 06/2019/TT-BLĐTBXH - Bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
13 Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH - Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
14 Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH - Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
15 Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH -Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
12